Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого аппарату районної ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
районної ради
            від «  24  » березня 2011р.№ 53

Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради п’ятої — сьомої категорій (далі — конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування у  виконавчому апараті районної ради повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату районної ради розпорядженням голови районної ради, який здійснює призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію заступник голови районної ради. До складу конкурсної комісії входять представники відділу з загальних та кадрових питань та юридичного відділу, а також окремих структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради.

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у виконавчому апараті районної ради, а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

Умови проведення конкурсу

 

5. Умови проведення конкурсу у виконавчому апараті районної ради відповідно до цього Порядку визначаються головою районної ради, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.

Рішення про проведення конкурсу приймається головою районної ради за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування.

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

7. Особи, які подали необхідні документи до районної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування. (далі – кандидати).

8. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення районної ради про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс

 

9. Відділ з загальних та кадрових питань виконавчого апарату районної ради зобов’язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників виконавчого апарату районної ради.

10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування районної ради із зазначенням її місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені районною радою згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

11. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття головою районної ради рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку конкурс не оголошується.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 

12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії районної ради такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення  заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

- відомості про майно, доходи, витрати, зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав;

- копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену відділом з загальних та кадрових питань виконавчого апарату районної ради;

Особи, які працюють у виконавчому апараті районної ради, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

13. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

14. Забороняється вимагати відомості  та  документи,  подання яких не передбачено законодавством.

15. Відділ з загальних та кадрових питань виконавчого апарату районної ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

16. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється відділом з загальних та кадрових питань виконавчого апарату районної ради з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

16-1. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.

17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі з загальних та кадрових питань виконавчого апарату районної ради.

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

 

18. Іспит проводиться конкурсною комісією районної ради, в якій оголошено конкурс, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.
19. Відділ з загальних та кадрових питань виконавчого апарату районної ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
20. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання та протидії корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та структурного підрозділу.
21. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розроблено Головдержслужбою разом з Українською Академією державного управління при Президентові України.
22. Порядок проведення іспиту у виконавчому апараті районної ради та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної ради та структурних підрозділів її виконавчого апарату затверджується головою районної ради, в якій проводиться конкурс, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.
23. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
24. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
25. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву у виконавчому апараті районної ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.
Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
26. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової осіби місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.
27. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
28. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
У рішенні комісії, що подається голові районної ради, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової осіби місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
29. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається голові районної ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
30. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
31. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає голова районної ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
32. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене голові районної ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
34. Рішення голови районної ради може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 
Заступник голови районної ради                                            В.І. Нікуленко