Положення про виконавчий апарат Харківської районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Харківської районної ради
від 01 квітня 2011р.№ 60

 

І. Загальні засади
1. Виконавчий апарат районної ради (далі – виконавчий апарат) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється районною радою за поданням голови районної ради і працює під керівництвом голови районної ради.
2. Виконавчий апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Українi”, “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, iншими законами України, постановами Верховної Pади України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рiшеннями районної ради та розпорядженнями голови районної ради.
3. Організація роботи виконавчого апарату районної ради здійснюється відповідно до Регламенту районної ради, Інструкції з діловодства у Харківській районній раді, а також цього Положення, що затверджується головою районної ради.
ІІ. Структура виконавчого апарату
1. Структура та чисельність виконавчого апарату визначається районною радою за поданням голови ради. Працівники виконавчого апарату приймаються на роботу головою районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченого законом і звільняються розпорядженням голови ради.
2. До складу виконавчого апарату входять:
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради, на якого покладається безпосереднє керівництво виконавчим апаратом.
Патронатна служба, до складу якої входять радники голови  районної ради.
Відділи: організаційний, аналітики та регіонального розвитку, юридичний,     з загальних та кадрових питань, бухгалтерська служба.
3. Відділи та посадові особи в своїй діяльності керуються положеннями про відповідний відділ та посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради.
4. Витрати на утримання апарату районної ради здійснюються за рахунок коштів районного бюджету, встановлених районною радою.
5. Посадові особи виконавчого апарату районної ради один раз на 4 роки підлягають атестації, яка проводиться за умовами та в порядку, визначеними Типовим положенням про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1440.
6. Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов’язки. У разі зміни радою структури та чисельності виконавчого апарату, відповідні працівники звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.
Обрання нового складу районної ради, її керівників не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради крім працівників патронатної служби.

 

ІІІ. Основні завдання та функції
 
Виконавчий апарат:
1.Здійснює організаційне, інформаційне, правове і матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її президії, постійних комісій, депутатів, депутатських фракцій і депутатських груп щодо організації затвердження районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, здійснення контролю за їх виконанням, а також вирішення інших питань місцевого життя, віднесених законом до компетенції районної ради.
2.Забезпечує взаємодію районної ради з районною державною адміністрацією, її відділами, управліннями, а також з політичними партіями, рухами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування району.
3.Надає правову, методичну і консультативну допомогу місцевим радам району у здійсненні наданих їм повноважень, дотриманні законності в їх діяльності, проводить при необхідності навчання депутатів районної ради.
4.Бере участь у проведенні на базі Центру підвищення кваліфікації державних службовців підготовки, перепідготовки та навчання посадових осіб місцевого самоврядування.
5.Узагальнює та розповсюджує передовий досвід роботи органів місцевого самоврядування району, постійних комісій та органів самоорганізації населення.
6.Забезпечує гласність в роботі органів місцевого самоврядування, постійних комісій, президії та депутатів районної ради шляхом висвітлення їх діяльності в засобах масової інформації.
7.Готує разом з відповідними управліннями та відділами райдержадміністрації телефонні довідники, статистичні довідки та інші матеріали, необхідні для роботи депутатів і постійних комісій.
 
IV. Забезпечення сесійної роботи ради
На виконавчий апарат покладається:
1. Розробка проектів планів підготовки сесій районної ради, повідомлення депутатів і населення про час і місце проведення сесій районної ради, своєчасне доведення до депутатів проектів рішень з питань, які вносяться на розгляд ради;
2. Участь у підготовці проектів рішень районної ради з питань:
обрання голови, заступників голови ради і звільнення їх з посади або дострокового припинення їх повноважень; утворення та обрання постійних комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій; утворення президії, затвердження положення про неї; утворення тимчасових контрольних комісій районної ради; затвердження регламенту, плану роботи ради; заслуховування звітів голови ради, постійних комісій; заслуховування повідомлень депутатів; заснування засобів масової інформації, дострокового припинення повноважень депутатів у випадках, передбачених законодавством; визначення кількісного складу ради; здійснення повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;
3. Організація обговорення тез доповіді і проектів рішень районної ради з питань, віднесених до її компетенції, на засіданнях постійних комісій, узагальнення внесених на цих засіданнях пропозицій і зауважень;
4. Організація обговорення за дорученням голови ради, тез доповіді та проектів рішень депутатами серед населення та у трудових колективах, узагальнення поданих зауважень і пропозицій;
5. Узагальнення депутатських запитів, пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях або переданих в письмовій формі головуючому на сесіях, доручень виборців, направлення їх виконавцям;
6. Забезпечення контролю за виконанням депутатських запитів, пропозицій та зауважень, доручень виборців інформування депутатів районної ради про результати їх вирішення;
7. Ведення протоколів засідань районної ради, оформлення та своєчасне доведення рішень ради до виконавців, сприяння у виконанні рішень ради;
8. Інформування про підсумки проведення сесій районної ради на веб — сайті та в газеті «Трибуна трудящих»;
9. Ведення діловодства, здійснення контролю за проходженням документів у виконавчому апараті районної ради.
 
V. Забезпечення роботи президії районної ради
Виконавчий апарат забезпечує:
підготовку матеріалів на засідання президії районної ради, повідомлення членів президії про час і місце засідання, ведення протоколу засідання президії районної ради.
 
VІ. Забезпечення роботи постійних комісій районної ради
Виконавчий апарат:
- забезпечує організаційне, консультаційно-методичне та технічне обслуговування діяльності постійних комісій районної ради, узагальнення пропозицій та узгодження планів роботи постійних комісій, складання графіків засідань, створення їм необхідних умов для ефективної діяльності в підготовці проектів рекомендацій, рішень районної ради, ведення протоколів.
допомагає депутатам районної ради у питаннях, що належать до компетенції постійних комісій районної ради, налагоджуванні взаємодії з органами місцевого самоврядування, господарськими органами, громадськими організаціями, залученню спеціалістів до роботи по підготовці відповідних проектів рішень, висновків і пропозицій;
- надає допомогу постійним комісіям, депутатам у розгляді питань адміністративно-територіального устрою.
 
VІI. Сприяння депутатам районної ради у здійсненні їх повноважень
Виконавчий апарат :
1. Надає консультації депутатам у питаннях виконання депутатських обов’язків, забезпечує їх необхідними інформаційно-довідковими матеріалами;
2. Надає разом з працівниками місцевих рад допомогу в діяльності депутатів на виборчих округах, їх зустрічей з виборцями, веденні особистого прийому, розгляді заяв і скарг громадян;
3. Сприяє депутатам у проведенні звітів перед виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями, узагальнює внесені на них доручення виборців, вживає заходів до їх реалізації.
 
VIIІ. Правове забезпечення діяльності депутатів, постійних комісій районної ради
Виконавчий апарат здійснює облік законодавства України, забезпечує ведення довідкової та консультативної роботи, вносить пропозиції щодо відповідності чинному законодавству підготовлених проектів рекомендацій.
ІХ. Забезпечення контрольно-аналітичної діяльності районної ради
Виконавчий апарат:
1. Систематично вивчає і аналізує хід виконання актів законодавчої і виконавчої влади, прийнятих рішень районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, регулярно готує відповідні аналітичні матеріали і надає їх керівництву районної ради, депутатам;
2. Вивчає і аналізує питання управління спільною власністю, територіальних громад сіл, селищ, міст району готує пропозиції по їх вдосконаленню:
3. Вивчає та узагальнює практику здійснення районною державною адміністрацією делегованих радою повноважень, вносить за результатами пропозиції;
4. Надає методичну і консультативну допомогу міським, селищним та сільським радам у здійсненні контрольно-аналітичної діяльності.
X. Забезпечення гласності, організація навчання, узагальнення передового досвіду
Виконавчий апарат:
1. Бере участь у підготовці матеріалів про роботу ради, постійних комісій та депутатів для публікації в пресі та телебаченні;
2. Систематично накопичує, вивчає, узагальнює і впроваджує досвід роботи місцевих рад району, постійних комісій, депутатів;
3. Регулярно інформує керівництво ради про сесійну діяльність рад району, роботу їх постійних комісій;
4. Випускає методичні рекомендації з основних питань місцевого самоврядування, забезпечує ними відповідні ради;
5. Бере участь у розробці планів та організації навчання депутатів районної ради, міських, селищних, сільських голів, заступників, ведучих спеціалістів апарату районної і місцевих рад, організовує навчання працівників рад в Центрі підвищення кваліфікації.
XІ. Надає методичної і консультативної допомоги місцевим радам
Виконавчий апарат:
1. Вивчає і узагальнює практику діяльності місцевих рад і надає методичну і консультативну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи;
2. Веде облік сесій районної ради та аналіз питань, що вносяться на їх розгляд, надає допомогу у підготовці та проведенні сесій міських, селищних, сільських рад, бере участь у їх роботі;
3. Бере участь у підготовці та проведенні семінарів-навчань з депутатами районних і місцевих рад, головами постійних комісій районної ради, сільськими, селищними, міськими головами, секретарями цих рад.
XIІ. Організація проведення виборів, референдумів
Виконавчий апарат:
- здійснює відповідно до законодавства повноваження щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади та місцевого самоврядування.
XIIІ. Висвітлення діяльності рад у засобах масової інформації
Виконавчий апарат:
1. Здійснює поглиблене і об’єктивне інформування населення району про поточну і перспективну діяльність районної ради, її президії, постійних комісій, депутатів;
2. Організовує прес-конференції для журналістів за участю керівників районної ради, а також їх зустрічі в редакціях газет, на радіо, телебаченні з творчими колективами;
3. Готує огляд місцевої преси, радіо й телебачення керівництву районної ради та постійним комісіям. Надає практичну допомогу депутатам районної ради у підготовці їх виступів у газетах, на телебаченні і радіо;
4. Оприлюднює на офіційному веб – сайті в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та в офіційному друкованому виданні газеті «Трибуна трудящих»:
- інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурсі районної ради;
- нормативно – правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних) прийняті головою районної ради, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно – правові засади діяльності;
- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень районної ради; дій чи бездіяльності;
- про систему обліку, види інформації, яку зберігає районна рада;
- плани проведення та порядок денний відкритих засідань районної ради;
- розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки;
- загальні правила роботи районної ради, правила внутрішнього трудового розпорядку;
- звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;
- інформацію про діяльність районної ради (місце знаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб – сайту та електронної пошти, прізвище, ім.’я та по-батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови районної ради та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, розклад роботи та графік прийому громадян, вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад).
 
 
XIV. Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг
1. Організує прийом відвідувачів, бере участь у вивченні і розгляді пропозицій, заяв і скарг, що надходять до районної ради з питань віднесених до компетенції районної ради;
2. Контролює виконання доручень керівництва районної ради по вирішенню питань, що порушуються у заявах і скаргах громадян.
 
 
Заступник голови районної ради                                               В.І. Нікуленко